دسته بندی 9 گانه کالاهای خطرناک

دسته بندی 9 گانه کالاهای خطرناک

1. مواد منفجره – Explosives
2. گازها – Gases
3. مایعات قابل اشتعال – Flammable Liquids
4. جامدات قابل اشتعال – Flammable Solids
5. مواد اکسیدکننده – Oxidizing Substances
6. مواد سمی و مواد عفونی – Toxic & Infectious Substances
7. مواد رادیو اکتیویته – Radioactive Material
8. مواد خورنده – Corrosive
9. محصولات خطرناکی که در 8 دسته فوق قرار ندارند – Miscellaneous Dangerous Goods

دسته بندی 9 گانه کالاهای خطرناک

مطالب مرتبط