کلاس 5 کالاهای خطرناک

کلاس 5 کالاهای خطرناک

✅ اکسیدکننده‌ها موادی تعریف می‌شوند که ممکن است عمدتا با تولید اکسیژن در واکنش شیمیایی منجر به احتراق شوند.

✅ پراکسیدهای آلی موادی هستند که ممکن است مشتقات پراکسید هیدروژن باشد که در ساختار شیمیایی آن، یک یا هر دو اتم هیدروژن با رادیکال های عالی جایگزین شده اند.

? اکسید کننده ها هرچند به خودی خود قابل احتراق نیستند، اما می توانند اکسیژن تولید کنند و در نتیجه باعث ایجاد یا کمک به احتراق مواد دیگر شوند.

? پراکسید های آلی از لحاظ حرارت ناپایدار هستند و ممکن است در اثر تجزیه حرارت ایجاد کنند. علاوه بر این، پراکسید های آلی ممکن است منجر به تجزیه مواد منفجره، سریع سوختن، واکنش خطرناک با مواد دیگر شوند.

? برخی از اکسیدکننده‌ها و پراکسیدهای کلاس 5:
– کودهای آمونیوم نیترات
– کلرات‌ها
– نیترات‌ها
– نیترات آمونیوم
– دی کرومات آمونیوم
– آب اکسیژنه
– نیترات کلسیم
– پرمنگنات‌ها
– و …

با “شیپ‌‌آپ”، حرفه‌ای و به‌روز تجارت کنید.
کلاس 5 کالاهای خطرناک

مطالب مرتبط