اهمیت Blank Sailing و دانستن برنامه حرکتی کشتی‌ها در انتخاب سرویس کانتینری چیست؟

اهمیت Blank Sailing و دانستن برنامه حرکتی کشتی‌ها در انتخاب سرویس کانتینری چیست؟ ? خطوط کشتیرانی کانتینری یا اصطلاحا Linerها، معمولا برنامه حرکتی منظم هفتگی دارند. به این صورت که هر هفته برای حمل محمولات، کشتی در یک روز خاص به بندر وارد می‌شود. ? کشتیرانی‌ها ممکن است در برخی هفته‌ها در یک یا دو هفته و به ندرت بیشتر کشتی نداشته باشند که اصطلاحا Blank Sailing گفته می شود. ? حال اهمیت این موضوع در چیست؟ ? فرض کنید یک کشتیرانی در هفته اول دسامبر کشتی داشته باشد و هفته دوم Blank Sailing بوده و کشتی آن مسیر به...